ദൈവം നൽകിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം, പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം

0
821

ഈശോയുടെ മക്കളെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ നേരത്ത്. നിങ്ങളുടെ പേര് സ്ഥലം. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൻറെ പേര് പ്രത്യേകം പറയണം. ട്വൻറി ഫോർ ന്യൂസ് ലൈവ് ഡോട്ട് കോം. https://24newslive.com. അതുപോലെ ബൈബിൾ വായിച്ച് ദിവസവും പറയണം.  എൻറെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് പറയണമെങ്കിൽ പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല . ഷിബു കിഴക്കേകുറ്റ്. Shibu Kizhakkekuttu പിന്നെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം. ദൈവത്തിനു മഹത്വം പറയണം.

ഒപ്പം ത്രിയേക ദൈവത്തിനു നന്ദി പറയണം. പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. അതിലുപരി നമ്മുടെ അൽഭുത മാതാവിനും ഉണ്ണി ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൃപാവരങ്ങൾ കിട്ടുന്ന കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയണം എല്ലാം നന്ദി ഈശോയ്ക്ക് ആയിരിക്കണം


 പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെയാണോ.. ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ ഒക്കെ നടക്കുന്നതെന്ന്.
 അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈശോയുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന. ഇനിയും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും . ഏക രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നും ഇനിയും ഉണ്ടാവട്ടെ.  

എൻറെ ദൈവത്തിന് ആരാധന മഹത്വം. നന്ദി. ഈശോ എനിക്ക് നൽകിയ ഈ കൃപാ വരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ.. അതുമൂലം എൻറെ കുടുംബത്തിനും യാതൊരു ദോഷവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും ,അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഞങ്ങടെ മധ്യസ്ഥപ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആർക്കും യാതൊരു ആപത്തൊന്നും വരാതെ കാത്തുകൊള്ളണമേ

ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഈശോയുടെ തിരൂരക്തം കൊണ്ട് കഴുകണമേ . എൻറെ കുടുംബത്തെയും ഈ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുന്ന വരെയും. പിശാചിൽ നിന്ന് ഉള്ള എല്ലാ. ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റിനിർത്തണം..Amen 


 സ്നേഹപൂർവ്വം

Br Shibu kizhakkekuttu


ഷിബു കിഴക്കേകുറ്റ്

+416 839 77 44 ഈ നമ്പറിലേക്ക് മാത്രമേ സാക്ഷ്യം അയയ്ക്കാവൂ